Školské sestry

sv. Františka

Sme tu preto, lebo

Niekto po nás túžil

Boh nás povolal do života

Ježiš nás pozval ho nasledovať

Sv. František z Assisi nás inšpiroval

Matka Františka šla pred nami

Aktuality

'
15. mája 2023Božia láska, hriešnosť, záchrana, prvenstvo Boha, spoločenstvo. To všetko sme mali možnosť objavovať a prehlbovať počas misijného týždňa (7. – 14. máj 2023) v našej farnosti Lomnička, kde pôsobíme v rómskej pastorácii medzi jej 3500 obyvateľmi. Sme vďační Pánu Bohu, že bratia kapucíni Lukáš, Michal, Karol, Marián, Tadeáš, Ľubo a sestra kapucínka Agnieszka po deviatich rokoch prijali pozvanie a prežívali s nami ľudové misie. Bol to naozaj milostivý čas, na ktorý sme sa pripravovali modlitbou a túžbou po obnove viery. Misijné kázne boli oživované evanjelizačnými scénkami, osobnými svedectvami, piesňami chvál. Sestra Agnieszska s miestnou rómskou kapelou doprevádzala sväté omše a modlitby. Počas dňa bola vždy možnosť hodinovej tichej adorácie a sviatosti zmierenia. Stretnutia s deťmi, mladými, mužmi a ženami, návštevy škôl boli vedené veľmi tvorivo, radostne a pri spoločnom zdieľaní sme dospeli k záveru, že misie prebiehali v našich srdciach na obidvoch stranách. Vrúcne prijatie miestnymi farníkmi, otvorenosť, spev z celého srdca, úprimnosť a spontánnosť bola aj pre našich misionárov veľkým povzbudením. Ďakujeme všetkým, ktorí majú srdce otvorené chudobným a aj Rómom. Aj keď je to služba náročná, vidíme, že prináša ovocie, keď sa darujeme do Božieho vedenia. Vďaka našim misionárom, ktorí sa nechali viesť Božím Duchom a prišli medzi nás! Sestra Tamara Talapková, OSF [...]
28. marca 2023Konfederácia politických väzňov Slovenska, školské sestry sv. Františka a bratia františkáni si dňa 27. marca 2023 v dome na ulici Na Križovatkách v Bratislave – Trnávke pripomenuli 40. výročie tzv. Akcie Vír – zásahu ŠtB proti tajným františkánom a františkánkam. Prítomní boli členovia vtedajších komunít z domov na uliciach Staničná a Na križovatkách. Svätú omšu v komunitnej kaplnke celebrovali Peter Rúčka a br. Bernardín Anton Šmid, OFM. Spomínali pri nej aj na spolubratov a spolusestry, ktorí sa tohto výročia nedožili. Po svätej omši Peter Sandtner odovzdal v mene Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) prítomným františkánom a františkánkam pamätné listy k tomuto výročiu z vďačnosti za ich svedectvo viery. Poďakovala sa aj im provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier sv. Františka SM. Rafaela Zvrškovcová, OSF. Popoludní nasledovali dva bloky svedectiev. V prvom bloku si na Akciu Vír zaspomínali bratia a sestry, ktorí prežili Akciu Vír v komunite na Staničnej ulici: Peter Rúčka, br. Paschal Pavol Grebeči, OFM, SM. Magdaléna Terézia Baroková, OSF a SM. Ľubomíra Lampartová, OSF. V druhom bloku spomínali členovia vtedajšej komunity na ulici Na križovatkách: sr. Bonaventúra Terézia Šmidová, OSF a br. Bernardín Anton Šmid, OFM a dopĺňali ich aj ďalšie spolusestry. Oba bloky zakončili modlitbou a požehnaním prítomní kňazi. Akcia Vír bol zásah Štátnej bezpečnosti z 27. marca 1983 o siedmej hodine, ktorým na Kvetnú nedeľu boli prepadnuté domy františkánov a františkánok po celej republike (Prešov, Košice, Poprad, Tvrdošín, Ružomberok, Bratislava, Jindřichov Hradec, Praha a Plzeň). Príslušníci ŠtB v domoch vykonali domovú prehliadku, pri ktorej zhabali náboženskú literatúru, liturgické predmety, písacie stroje a vkladné knižky. Bratia františkáni a sestry františkánky boli zatknutí, uväznení a obvinení z marenia dozoru nad cirkvami, pretože tajne vstúpili do františkánskeho rádu a vyvíjali v ňom činnosť. V súvislosti so zásahom ŠtB vypočúvala desiatky ďalších ľudí, ktorí mali kontakt s františkánmi. O zásahu proti františkánom informovali zahraničné média a protesty proti ich zatknutiu prichádzali z rôznych častí Slovenska i zahraničia. Poslední obvinení františkáni boli 14. júla z väzby prepustení a obžaloby stiahnuté Link na videozáznam: 1. časť: svätá omša 2. časť: svedectvá vtedajšej komunity na Staničnej ulici 3. časť: svedectvá vtedajšej komunity na ulici Na križovatkách Peter Sandtner, predseda KPVSIlustračné foto: Františka Čačková, OSF [...]

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.