Spiritualita

Ako sestry žijúce v spoločenstve, nasledujeme učenie Evanjelia v duchu sv. Františka z Assisi.
Špeciálne sa usilujeme o nasledovné:

Centrom našej františkánskej duchovnosti je náš Pán, Ježiš Kristus v evanjeliu, v Eucharistii, vo všetkých bratoch a sestrách.
Svoj vzťah s Ježišom upevňujeme modlitbou a pokáním.
Prinášame pokoj tam, kde sme a čo robíme.
Dôverným spojením s Bohom a horlivou službou v Cirkvi spájame kontemplatívny spôsob života s apoštolským.
Naším prvoradým poslaním je oslavovať Boha šírením jeho kráľovstva a životom vo svätosti.

Naša charizma

je otvorená

na znaky časov a potrebám Cirkvi v radostnej službe chudobným a ináč núdznym

prejavuje sa

v službe kresťanskej formácie a výchovy pre celkový rozvoj človeka

nesie sa

v duchu františkánskej chudoby v jednoduchosti a pokorného odovzdania sa sesterskému životu

je žitá

prostredníctvom dôverného spojenia s Bohom uprostred apoštolskej služby

je zakorenená

v tradícii františkánskej kajúcnosti žitím evanjelia

Rýchly kontakt

Provinciálna predstavená:


SM.Rafaela Zvrškovcová OSF

J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina

Telefón


tel.: 041/562 69 02
tel.: 041/564 08 62

E-mail


provincialat@skolskesestry.sk

Naša organizácia (Kongregácia školských sestier svätého Františka) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovenú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.